Vedtægter for den selvejende institution Læsø Efterskole

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

Stk. 1.          Læsø Efterskole er en uafhængig selvejende institution.

Stk. 2.          Institutionen er oprettet den 22. oktober 2022 og har hjemsted i Læsø Kommune.

Læsø Hovedgade, Byrum.

Stk. 4.          Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler.

§ 2. Skolekreds.

Stk. 1.          Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: myndige personer, foreninger og offentlige myndigheder m.fl., som føler tilknytning til skolen, og som er villige til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.

Stk. 2.          Privatpersoner, d.v.s. andre end offentlige myndigheder, skal udgøre flertallet af skolekredsen.

Stk. 3.          Foreninger, der enten er lokale, eller som matcher skolens formål, kan være medlem af skolekredsen med ét medlem, der er angivet med navn.

Stk. 4.          Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Fristen for godkendelse er 2 måneder inden ordinær generalforsamling.

Af medlemmerne opkræves et kontingent mindst én gang årligt. Kontingent skal være indbetalt inden generalforsamlingen påbegyndes. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud, og medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 6.          Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7.          Skolens årsrapport udleveres/sendes via mail fra skolen senest 14 dage før generalforsamling/repræsentantskabsmøde

§ 3. Skolens drift.

Stk. 1.          Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen/repræsentantskabet og eventuelt bidrag fra andre.

Stk. 2.          Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3.          Overskud ved skolens drift tilfalder skolen. og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål.

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 1.          Generalforsamlingen er åben for alle skolekredsens medlemmer.

Stk. 2.          Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev eller pr. E-mail til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning

3.      Forstanderens beretning

4.      Fremlæggelse af den reviderede årsrapport.

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7.      Indkomne forslag

8.      Eventuelt

Stk. 3.        Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. Forslag bekendtgøres for medlemmerne på mail mindst 2 dage før generalforsamling.

Stk. 4.        Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/3 af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 5.        Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jfr. dog § 13.

Stk. 6.       Generalforsamlingen kan vedtage ændringer i vedtægterne, jfr. § 12, og træffe beslutning om institutionens nedlæggelse, jfr. § 13.

Stk. 7.        Der foretages skriftlig afstemning, såfremt et af de fremmødte medlemmer kræver dette.

Stk. 8.        Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning.

Stk. 1.        Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer.

Stk. 2.        De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Så de 3 er på valg i lige år og de 4 er på valg i ulige år.

Stk. 3.        Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 4.        Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 5.        Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Stk. 6.        Såfremt et medlem i valgperioden bliver generelt inhabil, kan vedkommende ikke længere være medlem og skal udtræde øjeblikkeligt. Nyvalg / ny udpegning foretages hurtigst muligt. Der henvises til lovens § 7, stk. 2 og stk. 3.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar.

Stk. 1.        Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelserne og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2.        Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærere sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3.        Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4.        Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5.        Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed i en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6.        Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt Årsrapport.

Stk. 7.        Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

Stk. 8.        Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af dens værdigrundlag.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1.        Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 2.        For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 3.            En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4.           Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

§ 8. Skolens daglige ledelse.

Stk.1.        Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2.        Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3.        Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4.        Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærere.

Stk. 5.        Forstanderen er omfattet af forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd.

Stk. 1.        Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2.        Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 3.        Medarbejderrådets udtalelse indhentes i forbindelse med afgørende spørgsmål herunder kursusplan, driftsbudget og byggesager m.v.

§ 10. Regnskab og revision.

Stk. 1.        Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab og revision af frie kostskoler.

Stk. 2.        Den reviderede årsrapport bilagt revisionsprotokollat skal være fremlagt for bestyrelsen inden indberetning til ministeriet.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den reviderede Årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jfr. § 5.

Stk. 3.        Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret.

Stk. 1.        Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen udpeget af bestyrelsen.

Stk. 2.        Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift.

§ 12. Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1.        Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 2.        Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 3.        Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling.

§ 13. Nedlæggelse.

Stk. 1.        Beslutning om institutionens ophævelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmerne stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2.        Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsparagraffen, skal den nedlægges.

Stk. 3.        Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.

Stk. 4.        Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5.        Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtaget på generalforsamling den 22. oktober 2022

Scroll to Top